EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015-2018 STRATEJİK PLANI

(Yönetim Kurulunun 19/08/2015 tarih ve 92/127 sayılı kararı ile onaylanmıştır.)

İNDİR

ÖNSÖZ

Odamızın 2012 yılında başlayan kurumsallaşma çalışmaları, 2013 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanmaya başlamasıyla ivme kazanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi, ETSO'nun üye taleplerini karşılayan ve hizmetlerini standardize ederek sürekli ve gelişen bir oda refleksi kazandırmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Türk Oda sisteminin kalitesinin iyileştirilmesi” amacıyla Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları (Eurochambers) işbirliğinde geliştirilen Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi'ne dahil olmak amacıyla 2013 yılında başvuruda bulunmuştur. Oda Akreditasyon Sistemi, Odalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmet şartlarını ortaya koymakta ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda her yıl odaların kendi performanslarını değerlendirmelerini, üç yılda bir de denetçiler tarafından denetlenmelerini öngören bir sistemdir. İşte bu noktada, stratejik plan ve stratejik yönetim kavramı odamızın gündemine gelmiştir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği baş döndürücü teknolojik devrim ve değişim sadece özel sektörün değil, kamunun ve sivil toplum kuruluşlarının rollerini arttırarak, iş yapma yöntem ve biçimlerini de değiştirmiştir. Özel sektörün temsilcisi olan ticaret ve sanayi odalarının da rekabetçi bir dünyada üyelerinin beklentilerinin ötesinde hizmet sunma anlayışına sahip olması, üyelerinin rekabet güçlerini arttırması, bölgelerinde girişim ve girişimcilik ikliminin geliştirilmesi yönünde roller üstlenmesini gerektirmiştir. Öte yandan bu rolleri üstlenen odaların katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve mali yönetimde etkinlik gibi yönetsel ilkeleri de benimsemesi ve içselleştirmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan bu ihtiyaçlardan hareketle hazırlanan 2015-2018 ETSO Stratejik Planı'nın uygulanma aşamasında Oda Meclisi'ne ve Yönetim Kurulu’na görev düşmektedir. ETSO Stratejik planını farklı kılan unsurlardan birisi de güçlü ve etkin bir denetim mekanizması tasarımıdır. Stratejik plan açılımlı eylem planlarının uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesinde Oda Meclisi ve Yönetim’den oluşan bir komisyon tarafından yürütülecek izleme ve değerlendirme süreci, stratejik plan ve stratejik yönetim kavramlarının odamızda yerleşmesini hızlandıracaktır. Her geçen gün büyüyen ve kabına sığamayan, müreffeh, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir Emirdağ rüyasının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmasını umut ettiğimiz 2015-2018 ETSO Stratejik Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen, destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Halil İbrahim AKTEPE

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

İÇİNDEKİLER

1

GİRİŞ

3

2

GENEL BİLGİLER

5

2.1

ODACILIK FAALİYETLERİ

5

2.1.1

DÜNYADA ODACILIK

5

2.1.2

ÜLKEMİZDE ODACILIK

6

2.2

EMİRDAĞ HAKKINDA…

7

2.2.1

TARIM

7

2.2.2

HAYVANCILIK

8

2.2.3

TURİZM

8

2.2.4

SANAYİ

11

2.3

EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

12

2.3.1

YÖNETİM VE ÜYE YAPISI

13

2.3.2

ÜYE YAPISI

15

3

MEVCUT DURUM ANALİZİ

16

3.1

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT

17

3.2

SÜREÇLER / FAALİYETLER

21

3.3

PAYDAŞLAR

23

3.4

İÇ ÇEVRE ANALİZİ

23

3.4.1

ORGANİZASYON YAPISI

25

3.4.2

FİZİKSEL ŞARTLAR:

26

3.4.3

MALİ YAPI

26

3.4.4

İNSAN KAYNAKLARI

26

3.4.5

TEKNOLOJİK ALTYAPI

26

3.4.6

EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN FAALİYETLERİ

27

3.5

İÇ ÇEVRE ANALİZİ

28

3.5.1

GZFT (SWOT) ANALİZİ VE TOWS MATRİSİ

29

3.5.2

GELECEĞİN TASARIMI

31

3.5.3

MİSYONUMUZ

37

3.5.4

VİZYONUMUZ

37

3.5.5

TEMEL DEĞERLERİMİZ

37

3.5.6

STRATEJİK ALANLAR

38

3.5.7

STRATEJİK AMAÇLAR

39

4

EMİRDAĞ TSO STRATEJİK PLANI MALİYETLENDİRME PRENSİPLERİ

41

5

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

43

 

 

 

Top