HİZMETLERİMİZ

Oda sicil birimi yeni kayıt ve değişiklikleri, (hisse devirleri, adres değişiklikleri, iştigal konusu değişikliği, sermaye artırımları, unvan değişikliği) Ticaret Sicili Memurluğu Belgelerini dikkate alarak yapar.

Kayıt yaptırmak için gelen kişilerden iştigal konusunu, unvanını, adresini belirten noter evrakı, nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf ve Oda kayıt beyannamesi istenir. (Doldurulacak Oda kayıt beyannamesi boş olarak Oda’dan temin edilir. Oda beyannamesi, adres değişikliği hariç tüm değişikliklerde yeniden doldurulur.)

Yeni kayıt işleminde üyeye bir sicil numarası, Odamızın üyesi olduğunu gösteren kimlik kartı ve firma unvanı, Oda numarası yazılı işyeri levhası verilir. İsterlerse faaliyet belgesi de alabilirler.

Odamızdan kaydını sildirmek isteyen üyemiz terk dilekçesini (Odamızdan dilekçe örneği temin edilebilir) ve vergi dairesi kaydının silindiğini veya sanayici sıfatının kazanıldığını yahut kanunla kurulmuş diğer meslek kuruluşlarına kayıtlı olduğunu (Eczacılar Odası, SMMO) belirten belgeleri ibraz etmelidir. Üyenin borcu varsa tahsil edildikten sonra kayıt silme işlemi yerine getirilir

Üyelerimiz ticari faaliyetlerine son verdiklerinde Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinden ilişiklerini muhasebecileri vasıtasıyla kesmekte, Ticaret Sicili Memurluğu ve odamızdaki kayıtlarının terkinini talep etmeyi unutmaktadırlar.

Üyenin odamızdaki kaydı silinmediğinden aidat tahakkukları borçlanmasına ve gecikme faizi hesaplanmasına yol açmaktadır. Ayrıca; Bağ-Kur nezdinde odamız kayıtları esas alındığından üyelerimiz bu kuruma da borçlanmakta ve emeklilik sürelerinin hesabında sorunlar yaşanmaktadır.

Ticari faaliyete son verildiğinde Oda kaydının da terkini üyelerimizin menfaatine olacaktır.

Ayrıca; Bağ-Kur’dan kaydını sildirmek isteyen, sağlık karnesi vizesi bitmiş veya emekli olacak üyelerin Bağ-Kur’dan aldıkları evraklar Oda Sicil Birimi’nde onaylanmaktadır.

Oda Sicil Birimi talep üzerine sicil dosyalarındaki bilgilerin örneklerini de verebilir. Kişi ve kurumların iletilmesini istedikleri konuları üyelere iletir, kişi ve kurumlara üyeler hakkında istenilen bilgileri verir.

 
Oda Sicil Birimi’nce üyelerimize aşağıdaki belgeler de verilmektedir:
Oda Sicil Kayıt Sureti,Ticari İkametgah Belgesi, Devlet İhalelerine Katılmayı Önleyen Yasaklama Kararının Olmadığını Gösteren Belge Firmaların, Devlet İhale Kanununa göre, devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığını gösteren bir belgedir. Kayıt Levhası, Bu belgenin alınabilmesi için sözlü müracaat yeterlidir.

Oda Kimlik Kartı; Vesikalık 1 adet fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı ibraz edilmelidir.

İtibar Belgesi
Firmanın (A.Ş. hariç) iflas, tasfiye ve konkordato durumunun olup olmadığını gösteren belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben dilekçe yazılması gerekmektedir.

Ortaklık Belgesi
Firma ortaklarının kimler olduğunu ibraz eden belgedir. (A.Ş. hariç) Bu belgenin alınabilmesi için Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ına hitaben dilekçe yazılması gerekmektedir.

Bağımsız Çalışılmadığını Gösteren Belge

Üyenin vergi dairesinden ilişiğini kestiği tarih ile Ticaret Odası’ndan kaydının silindiği tarih arasında, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışıp çalışmadığının belgelenmesi istendiğinde Odamıza dilekçe ile başvurulması üzerine, yazı ile talep karşılanır.

ODA SİCİL KAYIT SURETİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 31.maddesi gereği Üyelere, istek halinde oda sicil dosyasındaki kayıt ve belgelere dayanılarak kayıt ve sicil suretleri verilir. Sicil suretlerinde üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi, derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

İHALE DURUM BELGESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde İhale Durum Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi, derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.Maddesinin son fıkrasının (a) (b) ve (g) maddelerinde yer alan "ihale dışı bırakma nedenleri" kapsamında olup olmadığı, İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda bulunup bulunmadığı, İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı, hale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilip edilmediği hakkında bilgiler yer almaktadır.


YERLİ İSTEKLİ BELGESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde sermaye yapısının yerli ortaklar tarafından oluşturulduğunuz gösterir YERLİ SİTEKLİ BELGESİ düzenlenir.

Belge üzerinde ticaret ünvanı, sicil numarası, iştigal konusu, Sermayesi, kayıt tarihi, iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca **ODA KAYITLARIMIZIN TETKİKİ NETİCESİNDE İŞ BU FİRMANIN SERMAYESİNİN TAMAMI YERLİ ORTAKLARA AİTTİR. İbaresine yer verilmektedir.


TİCARİ İKAMETAH BELGESİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde Ticari İkametgâh Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi, derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca Yukarıda “Sicil numarası ve ünvanı yazılı odamız üyesi firmanın, yazılı adreslerde, yazılı işlerle iştigal ettiği dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır. İş bu belge firmanın yazılı talebine istinaden ilgili mercilere ibraz edilmek üzere tarafımızdan tanzim ve tevdi olunmuştur.” İbaresine yer verilmektedir.


BAĞ-KUR EVRAKI TASTİKİ
Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereği Odamıza kayıtlı tüm işletmeler için talep halinde tanzim edilen matbuu formlar, üyenin kayıt ve terkin tarihlerini gösterir şekilde düzenlenmektedir.

Sağlık karnesi, emeklilik formu, işi terk, Bağ-Kur kaydı terkini gibi işlemlerde kullanılmak üzere tanzim edilen belgelerde, üyenin Oda Sicil Numarası, kayıt tarihi ve var ise kapanış tarihi gibi bilgilere yer verilmektedir.

ÜYE KİMLİK KARTI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 9.maddesi d bendi gereği Talebi halinde üyeye fotoğraflı bir kimlik verilir. Geçerlilik süresi kimlik üzerinde belirtilir. Ayrıca kimlik üzerinde üyenin nüfus bilgileri ile işletmesine ait bilgiler de yer almaktadır.


ODA SİCİL LEVHASI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde üyelerimize ODA SİCİL LEVHASI düzenlenir.

Bu levhada üyenin ünvanı ve sicil numarası ile Odamıza kayıtlı olduğunuz belirtir ibareler yer almaktadır.

Top